Sidhuvudbild

Deklaration Diskrimineringsgrunderna

Skrattegis förskolors deklaration gällande diskrimineringsgrunderna.
Skrattegi förskolor & utbildning tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Barn, vårdnadshavare, besökare och anställda skall känna sig trygga i förvissningen om att inte bli utsatta för trakasserier eller kränkande behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation, funktionsnedsättning eller ålder. Om du vill läsa hela deklarationen angående diskrimineringsgrunderna klicka här

Bilddiskrimineringsgrunderna.jpg