Sidhuvudbild

Grupprocessen

Vår värdebas
Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Vill du veta vad som står i förskolans läroplan (Lpfö 18) Klicka här
Förskolan är en plats där fungerande relationer mellan människor är grundförutsättningen för att vardagen ska fungera. Vi är ett minisamhälle. Vi jobbar med barns utveckling och lärande på en mängd olika områden till exempel språk, matematik, motorik, koordination, skapande, fantasi etc. etc. (se förskolans läroplan) läs mer i. För att alla barn i gruppen ska kunna utveckla olika färdigheter så krävs det att alla först och främst kan komma överens, att det är tydligt vad som gäller i en grupp där alla är lika mycket värda, där alla vistas på samma premisser.
Vi som arbetar i förskolan representerar de värderingar som svenska samhället vilar på. Demokrati, alla människors lika rätt, delaktighet, inflytande är enkla begrepp att uttala och vi känner alla till dem. När det gäller att konkretisera och förverkliga dessa värden för förskolebarnen så krävs det kunskap och erfarenhet av pedagogerna samt en organisation som stödjer den strävan. Du kan läsa om Skrattegis förskolors deklaration gällande diskrimineringsgrunderna om du klickar här

GLAD_HUVUDFOTING_7.JPG

Barngruppen
Att varje barn får kunskap var man är någonstans, vad det finns att leka med, hur de gemensamma rutinerna är planerade och hur man som person kan göra i olika problematiska situationer, är kunskaper som skapar trygghet och harmoni för varje person i gruppen. Dessa områden är ett av de största ”ämnet” i det gemensamma lärandet i en förskolegrupp och pågår i alla år barnen vistas på förskolan (och fortsätter naturligtvis efter förskolan). Vi pedagoger ansvarar för att skapa trygga grupper och behöver vara både tydliga och lyhörda. När alla individer är trygga i gruppen, när varje person kan känna självtillit och självförtroende blir gruppen harmonisk, alla behöver inte vara likadana. Likheter och olikheter blir det kreativa ”kittet”.
I en förskolegrupp är finns det många, många viljor och känslor. Vardagen på förskolan består av glädje, humor, värme, trygghet. Men ett liv tillsammans består också av konflikter, missförstånd och irritation, ilska, sorg. Konflikterna är ett viktigt arbetsmaterial för oss pedagoger, det är då vi kan stödja barnen genom att lyssna, berätta, tolka, visa, reflektera så att vi, barn och pedagoger tillsammans kan hitta lösningar. Vårt mål är att barnen lär sig att i sinom tid kunna hantera olika situationer självständigt och på så vis komma vidare i samspelet.

GLAD_HUVUDFOTING5.JPG

Skrattegi förskolors värdebas
Vår gemensamma strävan när det gäller förhållningssätt har vi formulerat så här:
Vår gemensamma strävan är att: Varje barn, förälder, kollega och besökare skall känna sig sedd, hörd, bekräftad, respekterad och delaktig.
Alla som arbetar i Skrattegi förskolor har ett personligt ansvar för vår gemensamma trivsel. Detta sker genom att var och en strävar efter att:
• Se möjligheterna i vårt arbete
• Se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling
• Alltid prata med den det berör

Lite konkreta exempel...
Nu räcker det inte med att skriva och prata om normer och värden, vi behöver gå praktiskt tillväga i förskolan. För att det ska bli konkret för både barnen och oss själva, så lär vi ut och använder vi oss av några enkla knep som vi kan hålla oss till både vuxna och barn i vår vardag:
Att hälsa på varandra = Att se och bekräfta varandra/respektera varandra
Turtagning = allas lika rätt/demokrati/delaktighet/respektera varandra, rättvisa (det är inte den snabbaste eller starkaste som alltid ska gå först).
Säga stopp/Lyssna på stopp = integritet, identitet/Höra varandra/respektera varandra, t.ex. ”Stopp min kropp”, när jag inte vill bli kramad kan jag säga stopp. Jag lär mig också andras gränser.
Att göra förlåt = empati/bekräfta varandra/respektera varandra. När det sker missförstånd eller när jag känner att jag gjort fel kan jag alltid gå tillbaka och på olika sätt se till att det blir bra igen.

GLAD_HUVUDFOTING_7.JPG

Vårdnadshavare
Det är väldigt angeläget att vi har en fungerande dialog i vardagen med dig som vårdnadshavare. Du har alltid möjlighet att be oss om ett samtal om du känner att du är orolig för ditt barns utveckling eller om du har frågor och synpunkter. Ibland behöver vi förklara varför vi gör som vi gör och ibland behöver vi förändra i vår verksamhet.
Vardagskontakten är grundvalen för relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger, att det finns en god dialog. Lämning och hämtning är tillfällen då vi träffas och kan utbyta kort information. Vi har en förskole-app som heter Tyra som kompletterar vardagskontakten. I den får du information av skiftande slag, vad vi gör på avdelningen just nu, planeringsdagar, menyer etc.
Mer djupgående information om det enskilda barnets trivsel, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande sker på utvecklingssamtal. På föräldramöten pratar vi om gruppens trivsel och utveckling. Pedagoger, barn och föräldrar samarbetar för att skapa en helhet och sammanhang.