Sidhuvudbild

Vårdnadshavare

När du som vårdnadshavare känner dig nöjd och trygg med ditt barns tillvaro på förskolan så är mycket vunnet för ditt barns trivsel. Här berättar vi om olika delar av vår samverkan mellan förskola och hem.

Lika olika...

Det finns många olika typer av familjer i Skrattegi förskolor, i alla fall enligt barnen, till exempel pappor med svart hår och vassa tår och mammor som är bra på att köra bil!

För oss är det viktigt att du är välinformerad och delaktig i vad som händer ditt barn på förskolan. Att det förtroende du ger oss, när du väljer någon av våra förskolor, kan växa till en tillit. Ibland blir det fel, missförstånd uppstår. Vår inställning är att alltid lyssna till dina synpunkter och frågor och att alltid göra det vi kan för att ditt barn skall få en trygg, trivsam, spännande och rolig vardag!

Inskolning
Inskolningen pågår under cirka fem dagar. Du tillsammans med ditt barn är på avdelningen och deltar i avdelningens olika aktiviteter mellan 9-14. Alla familjer som valt Skrattegi förskolor får ett "inskolningskitt" med information om själva inskolningen och annat som kan vara bra att veta. Ni erbjuds även en informationsträff inför inskolningen, då berättar vi mer om den och du kan ställa frågor.

Utvecklingssamtal
På hösten träffar vårdnadshavare och en ansvarig pedagog i ett samtal kring barnets trivsel, omsorg, utveckling, lärande, delaktighet och inflytande. Vårdnadshavare har möjlighet att påverka verksamheten genom att berätta vad de tycker är viktigt för deras barn. Pedagogerna delger vad de ser, det vill säga vad barnet leker och intresserar sig för och hur de skapar förutsättningar för och följer upp det. Pedagogen för anteckningar från samtalet så att de kan följa upp vad som hänt sen sist på vårens samtal.

Föräldramöte
Varje höst efter utvecklingssamtalet träffas vårdnadshavare och avdelningens pedagoger på en avdelningsträff. Arbetslaget presenterar avdelningens utbildningsplan, det vill säga, vad de utifrån utvecklingsamtalen och vad barnen uttrycker att de vill lära sig har planerat att gå vidare med. Arbetslaget tar också upp övergripande frågor från vårdnadshavare som rör avdelningen.

Vi drar till föräldramöte!

Fika
Vårdnadshavare, barn och pedagoger fikar och umgås i all anspråkslöshet på avdelningen eller gården. Avdelningen bjuder in och de som kan kommer...

Föreläsning
När intresse finns erbjuder vi föreläsning kring Skrattegis syn på barns utveckling och lärande och hur vi planerar och organiserar utbildningen i enlighet med förskolans läroplan.

Informationsbrev från avdelningarna
Arbetslagen skickar kontinuerlig skriftlig information kring barngruppen och verksamheten på avdelningen.

Informationsbrev från ledningen
Övergripande information från ledningen några gånger per termin.

Mjauuu Brukarundersökning
Vi genomför olika egna utvärderingar i enkätform. I dessa har ni möjlighet att framföra era synpunkter på vårt upplägg. Våra egna enkäter är oftast kortfattade och lämnas ut i samband med t.ex. inskolning och utvecklingssamtal. På så vis får vi viktig information hur ni uppfattar olika delar av samarbetat förskola - hem.

Kommunerna vi verkar i genomföra en brukarundersökning en gång om året. Den består oftast av flera frågor och berör alla delar av förskolans utbildning. Den är en viktig pusselbit för oss när vi utvärderar vår utbildning.

Information och kommunikation mellan förskola och hem
Den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och pedagogerna sker när ni lämnar ert barn eller hämtar barnet. Tyvärr kan vi inte avhandla allt vid de tillfällena. Om du känner oro kring ditt barn så kan du alltid be om ett samtal, en stund då du och någon från arbetslaget i lugn och ro kan prata varandra.
Förskoleapp = Tyra
Som komplement till den dagliga mötet använder vi en förskole-app som heter Tyra. den har många funktioner bland annat :
Blogg - t.ex. "det här håller vi på med just nu"
In- och utcheckning av barn
Frånvaroanmälan
Aktuell information om t.ex. viktiga datum
Barnens schema

Vårdnadshavares Inflytande
Här är några exempel på var och när du har kan utöva ditt inflytande:
1. Vardagskontakten med pedagogerna i arbetslaget på avdelningen.
2. Utvecklingssamtal hösttermin och uppföljning av utvecklingssamtal vårtermin
3. Föräldramöte
5. Extra samtal vid behov
6. Skrattegis egna utvärderingar samt kommunens brukarundersökning
7. Synpunkter, klagomål, se "Klagomålshantering" under rubriken "Allmän information".

Tystnadsplikt
Alla familjer är välkomna till Skrattegi förskolor. Livsåskådningar eller hur familjerna väljer att leva är inte vår sak att ha åsikter om. Däremot finns det olika lagar som ramar in vår verksamhetsutövning. Här är några av dessa:
Lagen om anmälningsskyldighet och tystnadsplikt; (Socialtjänstlagen kap14,1§, skollagen kap 29,14§)
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling.

------------------------------------------------------------------------------------------

vit-mellan222.JPG

Jag sticker till så här arbetar vi Fortsätt till Så här arbetar vi...