Sidhuvudbild

Så här arbetar vi

Förr i tiden kallades förskolan för daghem (dagis), som om barnen hade ett hem på dagarna och ett annat på natten. Så är det ju inte, vi är inget hem. Förskolan fick en Läroplan 1998. Läroplanen har reviderats några gånger och den senaste upplagan kom 2018 och började gälla från och med 1 juli 2019. Den fastslår att förskolan ingår i skolväsendet och är det första steget i samhällets samlade utbildningssystem.
Läroplanen är indelad i olika avsnitt som tar upp om barnens utveckling, samarbete förskola - hem och förskola- skola, uppföljning och förskollärarnas och rektors ansvar, så här benämns de olika delarna:
Normer och värden
Omsorg, utveckling och lärande
Barns delaktighet och inflytande
Förskola och hem
Övergång och Samverkan
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskollärarens ansvar i undervisningen
Rektorns ansvar


Vi utgår från förskolans läroplan när vi planerar utbildningen.
Så här står det bland annat i läroplanen :
Utbildningen i förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.
Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.


Pedagogerna utgår från leken och omsorgen som metod i undervisningen. Det betyder i klarspråk att vi planerar undervisningen på ett sätt så att barnen känner att de har en koppling till ämnet. Nu har vi förskolepedagoger en väldans tur i och med att barn som inte känner sig delaktiga i det vi planerat också visar det tydligt. Det kan till exempel vara genom att fråga "När får vi leka???"... Då får vi backa och ta oss en funderare på hur vi ska gå vidare...

Dinosaurie med baby på ryggen Visste du att människans största inlärningsperiod ligger mellan 1-6 år! Det är mycket man lärt sig när man som Amanda kan rita en långhalsad dinosaurie med baby på ryggen (försök själv, får du se)...

Umgänge
Ett fungerande umgänge på förskolan är förutsättningen för att du och ditt barn skall känna er välkomna och framför allt för att ditt barn skall kunna växa i en trygg och inspirernde vardag tillsammans med kompisarna. Ett av det första utvecklingsarbetena vi genomförde när Skrattegi förskolor startade var att formulera en gemensam strävan, en värdebas. Den utgör kompassriktningen för hur vi skall hitta rätt när det gäller vårt ansvar gentemot barn, vårdnadshavare, oss själva och tillfälliga besökare.
Vår värdebas har kompletterats med en Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Värdebas:
Vår gemensamma strävan är att: Varje barn, förälder, kollega och besökare skall känna sig sedd, hörd, bekräftad, respekterad och delaktig. Alla som arbetar i Skrattegi förskolor har ett personligt ansvar för vår gemensamma trivsel. Detta sker genom att var och en strävar efter att:
Se möjligheterna i vårt arbete
Se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling
Alltid prata med den det berör

Hur ska man göra så den fungerar i barngruppen?
För att skapa en värdebas i barngruppen behöver barnen (och vi vuxna förstås) några konkreta sociala verktyg. De här tillvägagångssätten introduceras för barnen och fördjupas under åren i förskolan:
Att hälsa på varandra = Bekräfta varandra
"Turtagning" = Demokrati, allas lika rätt, allas lika värde
Sätta stopp/Lyssna på stopp = Integritet/gränser/stopp-min-kropp
"Göra förlåt" = Empati, konflikthantering
Språket = Att kunna formulera vad jag känner, tycker och vill

Alla får plats Det får plats många kompisar i gungan, när Johan ritar.

Styrdokument
Läroplanen och skollagen ger oss i förskolan ett samhällsuppdrag. Läroplanen beskriver,utifrån forskning och erfarenhet, vad vi människor utvecklar under våra första år, det vill säga allt. De största inlärningsperioden i en människas liv sker under de första sex åren - språk, motorik, matematiskt tänkande, konstruktion, kreativitet etc. Det är under dessa år man lägger grunden till ett livslångt lärande. klicka här för att komma till förskolans läroplan.
För att kunna genomföra det som förväntas av oss i förskolans läroplan och skollagen behöver vi en strategi, så vi har gemensamt arbetat fram Skrattegis styrdokument och policys.
Årsplan:
Vi har ett pedagogiskt upplägg under året som vi kallar "Årsplan". Den hjälper oss att strukturera det pedagogiska arbetet under året så att det sker i enlighet med både läroplan och skollag. Den utgår från grupprocessen i barngruppen och beskriver vad vi pedagoger skall göra och när vi skall göra det under året så att vi är i fas med barngruppens utveckling. Vi lägger tid på att introducera rutiner, lekmiljö, omsorg och hur man kan göra när man är i en grupp där alla deltar utifrån samma premisser. Vårt mål är att att barnen ska bli självständiga i sin vardag på förskolan. De ska känna att det är "vår förskola".
Portfolio:
Det mesta av det ditt barn lär och utvecklar i förskolan sker tillsammans med kompisar i olika gruppaktiviteter och lekar. För att åskådliggöra vad just ditt barn håller på att lära sig det vill säga intresserar sig för, gör eller leker använder vi portfolio. Det är en pärm där vi samlar material (fotografier, teckningar etc.) som både bekräftar och gör ditt barn medvetet om sitt lärande. Barnet kan se och reflektera kring materialet tillsammans med kompisar, pedagoger eller dig. Det är barnet som äger sin portfolio, så de som vill titta i den får snällt be om lov!

Olika Policy/förhållningssätt
Öppna dörrar
För att skapa ett öppet och förtroendefullt klimat (utan att barnen känner sig övervakade för jämnan) har vi ett förhållningssätt som vi kallar "öppna dörrars policy".
Den ser ut så här:
I Skrattegi förskolor har vi ”öppna dörrar” med det menar vi ett förhållningssätt som möjliggör individens integritet och minimerar risken för att oegentligheter sker bakom stängda dörrar.
Öppna dörrar gäller alla utrymmen inomhus på förskolan inklusive hygienutrymmen och vilrum. Förhållningssättet gäller även på gården.
Det ser olika ut på förskolorna i Skrattegi, en del har fönster i dörrarna, fönster mellan rummen på avdelningen medan andra inte har det. Det innebär att varje arbetslag behöver göra bedömningar av hur rutinerna för ”öppna dörrar” ska fastställas på avdelningen.
Några viktiga saker att förhålla sig till (om det saknas fönster i dörrar eller mellan rummen):
Att vi håller dörrarna öppna/på glänt vid olika aktiviteter med barnen
Att barn inte får stänga in sig i ”slutna sällskap” utan att vuxna kan ha överblick (ser eller hör).
Viktiga saker att förhålla sig till för alla:
Att det alltid är öppet för andra att komma in i rummet.
Att pedagogerna sprider ut sig på gården så att man har överblick över hela gården.

Kost
Skrattegi förskolor skall erbjuda alla barn som deltar i utbildningen en varierande, näringsrik och hälsosam kost så att de orkar leka och vara aktiva. Alla barn skall beredas möjligheter till upptäckter och nya smakupplevelser. Skrattegi förskolors kök planerar menyn i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. Måltiden ska genomföras på ett trivsamt sätt. Pedagogerna ansvarar för att måltiderna präglas av en positiv inställning till köket och all den mat som serveras.
Förskolan är med och lägger grunden till barns förhållande till kost. Måltiderna är viktiga hållpunkter i förskolans vardag. Varje måltid innebär ett tillfälle till gemenskap. Måltiden innebär ett lärande på många plan till exempel att få prova på nya smaker, natur och kretslopp, att lära sig att dela rättvist, matematik etc. Det är pedagogen som är förebild och som ansvarar för att måltiden blir en trevlig stund. Läroplanen är vägledande vid måltiderna. I de fall där pedagogen har restriktioner kring kosten gäller samma rutiner som för barnen.
Skrattegi förskolor följer livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har utifrån dessa beslutat att prioritera produkter som inte innehåller socker. Vi har tagit bort krämer, kex, sylt och juice etc. från vardagsmenyn. De yngsta barnen lär sig till exempel att vi äter filmjölk med frukt, eller bär i stället för socker. Grönsaker är bra ”godis” för hungriga magar.
Hållbar utveckling - Miljö och kretslopp:
Undervisningen i Skrattegi förskolor skall bedrivas på ett sådant sätt så att en hållbar utveckling finns med i alla delar som en naturlig och okomplicerad del av barns och vuxnas vardag.
Barnen introduceras och görs delaktiga i frågor kring miljö, kretslopp och ett hållbart förhållningssätt utifrån ett vardagligt perspektiv. Vi lär oss tillsammans hur vi kan ta hand om och ta ansvar för vår gemensamma miljö.
Miljöarbetet skall ske inom ramen för Skrattegi förskolors verksamhet och i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18).

Barns säkerhet
Vi tar upp alla olika aspekter på barnens säkerhet i våra gemensamma säkerhetsdokument som finns på avdelningarna. Vi genomför barnsäkerhetsronder med jämna mellanrum. Personalen genomgår kontinuerlig utbildning i brandsäkerhet och hjärt/lungräddning.
Sjukdom & smitta
Vi följer socialstyrelsens råd "smitta i förskolan" .

Direkt till socialstyrelsen

Grupperna
Vi har både åldersindelade grupper och syskongrupper bland Skrattegis förskolor. Antalet barn i grupperna varierar. Oavsett hur grupperna ser ut så ser vi till att tillhandahålla en lek- och lärandemiljö som svarar upp mot läroplanens mål och kraven på barnens säkerhet.
Vi organiserar vardagen på ett sätt så att barnen ibland vistas i "lekgupp" (ca 5-6 barn), ibland är vi i "halvgrupp" och vissa aktiviteter behöver vi vara alla vara med "helgrupp". Det sättet att organisera vardagen gör att barnens får tillgång till olika konstellationer under dagen och veckan beroende på aktivitet.
För oss är det viktigt att varje barns förskoletid blir begriplig, hanterbar och meningsfull. För att den ska bli det guidar vi barnen in i förskolans värld. Vi introducerar de olika delarna av förskolans vardag (vi kallar det för förskolans grundverksamhet). Hur gör vi i umgänget i en förskolegrupp? Hur kan man göra när man vill/inte vill? När man är arg? När det uppstått missförstånd? Hur vi gör när vi går ut? När vi går in, när vi äter, när vi vilar, så att det fungerar när vi är i gruppen? Vad som finns att leka med, att spela med, att pussla med, att skapa med och så vidare? Vi gör på detta sätt barnen delaktiga i sin vardag så att de kan vara med och på olika sätt påverka den. Mottot är självständighet och inflytande. Allt detta går inte av sig själv, det kräver både pedagogernas närvaro i barngruppen, kompetens och planering av pedagogerna.

Leka mamma, pappa, barn Lekmiljön
Vi utgår från att ditt barn är i full gång med sin utveckling när de kommer till oss oavsett hur gammalt det är. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för utveckling inom alla områden som finns representerade i läroplanen. Lekmiljön är en viktig del av förutsättningarna. Den stimulerar barnen oavsett ålder eller intressen.
Avdelningar erbjuder en väl genomtänkt pedagogisk miljö där barnen själva kan välja vad de vill leka med eller vilket material de vill använda. Lekmiljön är organiserad som "rum i rummet" vilket gör att barnen delar upp sig utifrån intressen och lekar.
"Det är roligt att leka mamma, pappa, barn i samlingsrummet", tycker Josefin och ritar av hur det ser ut.

Yrsel Vi är mycket utomhus! Förskolans utomhusmiljö bjuder till exempel på material i form av sand, gegamoja, gräs och ogräs. Utomhusmiljön ger oss utrymme till en rad grovmotoriska sensationer som balansgång, hoppning, gungande, springande, fotbollande och så vidare.

"Fredrik får bollen i huvudet och blir lite snurrig och yr"

Utveckling, lärande, växande
Det stora lärandet på förskolan sker i vardagen. Bränslet i varje barns utveckling är lust, lusten att växa och känslan av att kunna. Att få se och höra hur kompisar gör och tänker skänker inspiration och möjligheter. Att bli bekräftad i det man kan stärker självförtroendet. Att tillsammans med kompisar få möjlighet att utforska en lagom stor bit av världen skapar trygghet.
Pedagogerna har det direkta ansvaret för att skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande på förskolan. De planerar undervisningen. Det är de som utmanar barnens vilja att växa.

Skriftutveckling Gwendolyn skriver

Dokumentation Pedagog med kamera, ritad av Alma

Kompetensutveckling och fördjupning
Vi strävar efter att utveckla och fördjupa vårt arbete. Vi tycker att det är viktigt att varje medarbetare i Skrattegi förskolor är delaktig och uppdaterad i sin yrkesutövning. Sedan starten 2002 har vi gemensamt arbetat fram en stabil plattform för den pedagogiska verksamheten som alla känner sig förtrogna med. Vår filosofi är att utifrån denna plattform utveckla olika delar av verksamheten som matematik, språk, genus och så vidare. Vi använder oss bland annat av kontinuerlig handledning, pedagoggrupper, planeringsdagar, personalmöten, studiecirklar och föreläsningar för att fördjupa vår kunskap.

Skrattegi utbildning
Skrattegi driver också en utbildningsdel, Skrattegi utbildning. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, handledning, seminarier till andra förskoleenheter. Mycket av det vi arbetar med i Skrattegi förskolor dokumenteras i bokform. Skrattegi utbildning tar också med sig olika ideér från omvärlden till våra förskolor.

Våra böcker

---------------------------------------------------------------------------------------------------

vit-mellan222.JPG

Jag sticker till om maten Fortsätt till Om maten...